tel. 602 875 575

tel. 784 345 392

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowy (RODO), przedstawiamy Państwu poniżej klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Centrum Marcin Piotrowski z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, posiadająca numer NIP113-222-75-86, adres e-mail:biuro@autocentrumpiotrowski.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby naprawy samochodu, w celu akceptacji zakupu części zamiennych, olejów, chemii i innych artykułów motoryzacyjnych.

3. W ramach umowy będą przetwarzane przez Administratora następujące dane: imię, nazwisko właściciela Państwa firmy, imiona, nazwiska Państwa pracowników i osób do kontaktu, adresy e – mailowe, numery telefonów, numery NIP, numery PESEL, adres korespondencji i miejsca prowadzenia działalności.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej umowy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy zawartej z Auto Centrum Marcin Piotrowski, oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Promocja

wymiana i wyważenie  opon felga  stalowa  13′ 14′ 15′ - 70 zł brutto

Promocja

wymiana i wyważenie  opon felga aluminiowa  13′ 14′ - 90 zł brutto

Promocja

wymiana i wyważenie  opon felga aluminiowa  15,’ 16′  17′ , 18′ - 120 zł brutto

Promocja

wymiana i wyważenie opon felga  stalowa z czujnikiem - 100 zł brutto

Promocja

wymiana i wyważenie opon felga alum. z czujnikiem 13′, 14′ - 120 zł brutto